dinhchien

GOOGL - Tập đoàn Google TĂNG

Giá lên
NASDAQ:GOOGL   Alphabet Inc (Google) Class A
Rủi ro 1%/lệnh.
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.