VuDucThanhLong

GRS và mục tiêu lợi nhuận 140%

Giá lên
BINANCE:GRSBTC   None
Riêng em này mọi người đảm bảo vùng mua và Stoploss giúp mình vì vô cùng rủi ro
Vùng mua: Dưới 8000
Stoploss: 5% dưới giá bạn mua
Target: 19xxx

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.