dinhchien

GRTUSDT - Short by Supertrend 2/28/2022

BINANCE:GRTUSDT   GRT / TetherUS
- 4h timeframe: Supertrend indicator > Short.
- 1h timeframe: wait a correction waves (Long trend), open Sell when the Correction waves be broken to Short following the 4h trend.
- Commission: 0.06% (Binance future)

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.