PhamLocFx

Cổ phiếu Goldman Sachs

Giá lên
NYSE:GS   Goldman Sachs Group, Inc. (The)
Chờ đợi mua cổ phiếu này vùng 187- 190 USD.
Dừng lỗ lại 177 USD, chốt lời 1207
Tỷ lệ Risk: Reward xấp xỉ 1:2
Cổ tức được chia ngày 29/8. Kì vọng tốt cho một chu kì tăng và giữ nhịp trong kênh xu hướng

Bình luận