PhamLocFx

Cổ phiếu Goldman Sachs

Giá lên
NYSE:GS   Goldman Sachs Group, Inc. (The)
Chờ đợi mua cổ phiếu này vùng 187- 190 USD.
Dừng lỗ lại 177 USD, chốt lời 1207
Tỷ lệ Risk: Reward xấp xỉ 1:2
Cổ tức được chia ngày 29/8. Kì vọng tốt cho một chu kì tăng và giữ nhịp trong kênh xu hướng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.