GameonVentures

GTO, H4, Buy, 100%

Giá lên
BINANCE:GTOBTC   None
Mua GTO với lệnh giao dịch lợi nhuận 100% trong sóng hiệu chỉnh hiện tại.
Đặt SL dưới vùng giá màu đỏ

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.