HOSE:GVR   TD CN CAO SU VN - CTCP
- Entry: 37.5 - 37.8
- SL: 36.8
- TP: 40 .5.
RRR: 2.8

Kỹ thuật:
A. Xu hướng lớn đang là xu hướng tăng điểm.
Nến tuần chờ kết phiên hôm nay xác nhận tạo cặp nến xuyên thấu đảo ngược.
Các yếu tố kỹ thuật khác:
1. Xác nhận sóng 1, break out ra khỏi đường xu hướng giảm.
2. Điểm vào lệnh đón sóng 2 hồi về 0.382 - 0.5 theo đường Fibo Retracement
3. Mục tiêu TP Theo Fibonacci Extend.
4. Giá vượt qua và nằm trên mây Ichimouku.
5. Đường EMA 20 cắt qua đường đường EMA50.

B. Cơ bản:
1. GVR là cổ phiếu có quỹ đất lớn, nếu chuyển đổi từ cao su sang đất khu công nghiệp thì sẽ là nhà bất động khu công nghiệp top 3 Việt Nam.
2. Nhu cầu thế giới phục hồi mạnh sau các chính sách mới về dịch bệnh tạo động lực mạnh.

Gọi tôi là Chu !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.