TrongLe

MÔ Hình cờ

Giá lên
TrongLe Cập nhật   
HOSE:GVR   TD CN CAO SU VN - CTCP
Giá đã phá vỡ mô hình cờ tăng, tuy nhiên chưa phá đỉnh, ta giải ngân 50%, sau đó tiếp tục giải ngân 50% nếu giá thiết lập đỉnh mới
Bình luận:
Tiếp tục giải ngân 50% còn lại
Bình luận:
Thoát lệnh, hòa vốn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.