HOSE:GVR   TD CN CAO SU VN - CTCP
GVR nè, cái này cho vui thôi chứ mọi người đừng tin
Dòng này để cho dài hơn