Dr_Thanh

Điểm mua GVR

Giá lên
HOSE:GVR   TD CN CAO SU VN - CTCP
break mẫu hình cốc tay cầm
tp: 20-25% hoặc thả trôi theo nến
sl: 7-8%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.