NguyenQuangHien

GVR DƯỚI GÓC NHÌN KỸ THUẬT - LÊN THUYỀN VÒNG 2

Giá lên
NguyenQuangHien Cập nhật   
HOSE:GVR   TD CN CAO SU VN - CTCP
Sau khi bắt đáy thành công vùng 22.6 thì nay GVR lại cho tín hiệu điểu chỉnh nhẹ và cũng trở về vùng giá đẹp để đón con sóng tăng mới hướng đến vùng 26 và xa hơn là 28.
- Về mặt kỹ thuật:
+ GVR đang điều chỉnh nhẹ cùng với sự suy giảm về khối lượng giao dịch.
+ Hình thành mô hình sóng tăng nhỏ với đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ và đáy mới cao hơn đáy cũ. Vùng đáy của sóng mới này có thể quanh vùng 24-24.5
=> Khuyến nghị:
+ Mua quanh vùng hiện tại
+ Mục tiêu: 26-28
+ Cắt lỗ: thủng 23
Bình luận:
tiếp tục năm giữ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.