thietat3

GVR

Giá xuống
thietat3 Cập nhật   
HOSE:GVR   TD CN CAO SU VN - CTCP
Thị trường Gấu đã chiến thắng. tôi sẽ bán nó vào ngày mai
Giao dịch được đóng thủ công:
tôi đã đóng lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.