toansystem

HAG 16/2/22 - Khuyến nghị mua tăng

Giá lên
HOSE:HAG   CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
HAG 16/2/22 - Khuyến nghị mua
buy 1: 10789
buy 2: 9000
target: 17500
stoploss:6000

-----------------------------------------------
Note: Phân tích nhận định chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư, đi tiền thế nào là do mỗi cá nhân tự chịu tránh nhiệm sự ra quyết định trên tài sản của mình nhé. STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.