thanhnc85

Phân tích cổ phiếu HAG - Giảm về 6700

Giá xuống
HOSE:HAG   CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
Kết hợp các yếu tố:
+ Vùng mất cân bằng
+ Phân kỳ khối lượng
+ Vùng thanh khoản

=> Mục tiêu giảm hướng về 6700

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.