TrongLe

Tam giác tăng

Giá lên
TrongLe Cập nhật   
HOSE:HAX   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Tam giác tăng đã vỡ, giá mục tiêu 23k
Bình luận:
khớp lệnh, dừng lỗ 12k9
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.