dinhchien

HBC - Cơ hội vào giá đẹp kỳ vọng dài hạn 19-29%

Giá lên
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
4 EMAS 50-100-150-200 xu hướng tăng.
Nhìn lại quá khứ vùng hỗ trợ quan trọng để gom hàng.
- Không nên chơi Margin.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.