Wave_Tracker

OMG. time to be rich 😱😱😱 HBC 2X SOON

Giá lên
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
Now, you can't be poor by following me. I'm deadly accurate guys. Take a look at what I predicted for 2019, 2020,2021,2022. This time is another chance to get rich. do it now or never

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.