ChungKhoanVietMy

#HBC - Xây dựng Hòa Bình - Tăng 25% ?

Giá lên
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
390 lượt xem
3
#HBC - Xây dựng Hòa Bình - Tăng 25% ?
Giá đang vùng mua tốt, có thể mua ở vùng 15000 và kỳ vọng chốt lời vùng 19500.