Bebicon

HBC phá vỡ mô hình FLAG nằm trên kháng cự chính (15/09/2021)

Giá lên
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
PTKT
HBC đang tiệm cận EMA200 kháng cự chính và quan trọng nhất ( khung tuần ) ( giá đã phá khả năng tăng sẽ khá mạnh )
MACD chuẩn bị BREAKOUT lên histogram
Mô hình FLAG đang khá hiện hữu và đã phá được
Xu hướng dài hạn giảm đã được phá bỏ từ những quý trước.
STOPLOSS khi giá nằm dưới 12
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.