HOSE:HCM   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Mẫu hình 3 đỉnh, giá rơi khỏi đường Neckline => hình tháng đường kháng cự ở mốc giá 51.500
2. Đường DI- vượt lên => dấu hiệu của phe bán áp đảo trong thời gian tới.
3. RSI đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước ko tương xứng với các đỉnh giá => dấu hiệu của việc mất dần sức mạnh giá tăng.
4. Mặc dù đóng nến phiên hôm nay tạo cặp nến "nhấn chìm đảo ngược" nhưng xu hướng ngắn hạn chung vẫn là giảm.
5. Đường hỗ trợ mạnh: 44,500.