VuTien_Turtle_Trader

Cổ phiếu HCM vùng mua tốt nắm giữ dài hạn!

Giá lên
HOSE:HCM   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Rất tốt để mua nắm giữ dài hạn, thể hiện nhiều tín hiệu lực cầu mạnh tại vùng hỗ trợ, CM có thể đang gom tại vùng này
Bình luận:
Khỏi cần cắt lỗ, mua là cần nắm giữ vài năm, cắt lỗ khi về 0 :)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.