HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
HDB
Trend = > Sideway Up
Dừng lỗ chặt chẽ
Don't try this at home

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.