HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
Cổ phiếu này giảm giá liên tục từ hơn 1 năm nay.

Mình mua cổ phiếu này vì:
PA:
- Làm ăn không đến nối bết bát. ROE 20%. Lợi nhuận sau thuế tăng đều.
- HDBank thông qua kế hoạch mua lại 49 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
TA:
- Nhìn vào khung tuần thì nó đang tuần thủ `Falling Wedge Pattern` rất chuẩn. Hiện đã phá ra muốn bay lắm rồi.