HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
Cổ phiếu này giảm giá liên tục từ hơn 1 năm nay.

Mình mua cổ phiếu này vì:
PA:
- Làm ăn không đến nối bết bát. ROE 20%. Lợi nhuận sau thuế tăng đều.
- HDBank thông qua kế hoạch mua lại 49 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
TA:
- Nhìn vào khung tuần thì nó đang tuần thủ `Falling Wedge Pattern` rất chuẩn. Hiện đã phá ra muốn bay lắm rồi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.