HOSE:HDC   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU
- Ngày mua: 03/12/18.
- Giá mua: 14.35, cổ phiếu này có khả năng điều chỉnh nên có thể mua từng phần ở mức giá thấp hơn.
- Cutloss: close <= 13.7
- Chốt lời: 15.35
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.