HOSE:HDG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
các bạn có thể xem xét vào ngày mai khối lượng ổn giá xanh có thể vào là ok
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.