HOSE:HDG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Trong bối cảnh toàn thị trường đang điều chỉnh, HDG đã có một pha phá đỉnh mãnh mẽ, kì vọng giá mục tiêu 68k
Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.