HOSE:HDG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Là cổ BDS tăng chạy trước nhóm còn lại, sau pha hồi đang kỳ vọng HDG tiếp tục hành trình của mình đi đến vùng đỉnh cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.