thenaoday1

HEGIC chờ break trendline giảm thì mua lên

OKX:HEGICUSDT   HEGIC/Tether
mua tại vùng 0.12 đặt target take profit lên đỉnh cũ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.