commoditybulletin

HĐTL ĐỒNG THÁNG 5-2021 - Mô hình điều chỉnh (04/03/2021)

COMEX:HGK2021   COPPER FUTURES (MAY 2021)
Cập nhật: Mô hình điều chỉnh.

1. Phân tích cơ bản
- Vẫn chưa có nhiều tin tức mới đến từ Trung Quốc.

- Chờ đợi sự phục hồi lại nền kinh tế sau đại dịch đến từ các quốc gia không phải Trung Quốc. (vd: chờ đợi các tin tức về sự phục hồi tại Mỹ như: Số ca nhiễm bệnh hàng ngày suy giảm; tỷ lệ thất nghiệp, đơn xin trợ cấp thất nghiệp...)

2. Phân tích kỹ thuật
- Biểu đồ ngày: Dự kiến: Đang hình thành mô hình điều chỉnh với bà sóng A-B-C

- H1: Tôi kỳ vọng đang hình thành sóng B, mục tiêu giá 4.24 - 4.30

Cần chú ý rằng: 4.24 là vùng kháng cự khá quan trọng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.