HOSE:HHS   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
Mình chỉ đoán lụi vậy, trên chỉ báo chưa có điểm mua vào hợp lý. Nhưng mình sẻ mua vào ở cùng 6k