HOSE:HNG   CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
#HNG mọi người cứ xem Bầu Đức thể hiện nhé !
Mặc dù bị đè bán tháo bao lâu nay nhưng cứ xem nhé @


Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.