HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
dùng biểu đồ để xác định điểm mua đón sóng :D