EricGoldHunter

HPG về lại đỉnh tháng 2 năm 2018

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Bắt HPG 22k lên 44k thoát hàng
Nhân đôi tài sản
Chúc bạn đầu tư thành công với thương vụ cổ phiếu Việt lần này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.