dinhchien

HPG - dự tăng từ sóng Symmetry V đến VI

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Force index đã có real divergence
3 days breakout giống bên trái.
Nên mình đoán HPG sẽ tăng từ sóng V lên VI.
Lưu ý: Nến tuần xu hướng giảm, cân nhắc khối lượng.