dinhchien

HPG - dự tăng từ sóng Symmetry V đến VI

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Force index đã có real divergence
3 days breakout giống bên trái.
Nên mình đoán HPG sẽ tăng từ sóng V lên VI.
Lưu ý: Nến tuần xu hướng giảm, cân nhắc khối lượng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.