VuTien_Turtle_Trader

HPG vùng mua tốt nắm giữ dài hạn

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Nhiều SOS tại vùng hỗ trợ, xuất hiện khối lượng giao dịch lớn ngăn giá giảm thêm, CM đang mua.
Mua và nắm giữ dài hạn.
Cắt lỗ khi về 0.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.