VuTien_Turtle_Trader

Cổ phiếu HSG có thể hoàn tất mô hình 5 sóng đẩy!

Giá lên
HOSE:HSG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Cổ phiếu HSG đang ở tại vùng 161,8% fibinaci mở rộng, 0% fibonaci thoái lui vùng hỗ trợ đáy theo chiều ngang, chỉ số stoch RSI đang bật lại hỗ trợ cho việc tăng giá, mô hình 5 sóng đẩy Elliot có thể đã hoàn tất tạo điều kiện cho ít nhất 1 sự hổi phục sóng ABC về vùng fibonaci 61,8% thoái lui của 5 sóng, trùng với vùng kháng cự theo chiều ngang tại 14.500 đ.
Chiến lược mua: 2 phần mỗi phần rủi ro 1% tổng số vốn với cắt lỗ khi giá dao dịch dưới 5.600đ, phần 1 chốt lời tại vùng 14.500đ, phần 2 giữ lại chốt lời với mục tiêu xa hơn tùy theo cấu trúc sóng tiếp theo!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.