Whale-D

CKVN - HSG - 13/4/2022- 2

Giá lên
HOSE:HSG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Chứng khoán Việt Nam HSG
Cản 29.600 nếu phá vỡ thì chúng ta sẽ trông chờ mua lên
Vùng mua lên 22 - mua thêm trung bình giá ở 18.150 nếu xuống dưới
Target 1: 34.100
Target 2: 44.000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.