TonyFung

HSG - khi tin tưc tốt được đưa ra

Giá lên
TonyFung Cập nhật   
HOSE:HSG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
giá đã chạy hết 5 sóng giảm
đang test lại hỗ trợ, hình thành đáy W
chạy 5 sóng uptrend
hope
Đóng lệnh: dừng lỗ:
không giữ được 2 đáy
hình thành đáy trước thấp hơn đáy sau
tiếp tục down trend
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.