NguyenThang33

HSI - khả năng đập đường hỗ trợ hướng lên.

Giá lên
TVC:HSI   Chỉ số Hang Seng
HSI đang cất cánh từ đường hỗ trợ tại 26692.3 và có xu hướng tiến lên mốc 30293.5.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.