NguyenThang33

HSI - khả năng đập đường hỗ trợ hướng lên.

Giá lên
TVC:HSI   Chỉ số Hang Seng
HSI đang cất cánh từ đường hỗ trợ tại 26692.3 và có xu hướng tiến lên mốc 30293.5.