Da_Vinci

HT1_ Những tín hiệu đáng chú ý từ biểu đồ

Giá xuống
HOSE:HT1   CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
Cổ phiếu HT1_ Công ty cổ phần xi măng hà tiên 1. Là một trong những doanh nghiệp sản xuất xi măng lớn nhất việt nam. Giá cổ phiếu đang trong xu hướng giảm từ tháng 7/2016 đến tháng 7/2018, giảm hơn 60%.
Trên đồ thị chúng ta có thể nhận thấy giá giảm đi kèm với khối lượng thấp, đây là dấu hiệu tốt cho nền tảng tích lũy. Đối với anh chị có kiến thức tốt về phân tích kỹ thuật có thể nhận thấy rằng giá đang xuống ở nhịp thứ 3 và có tín hiệu phân kỳ 2. Những tín hiệu này cho thấy cổ phiếu HT1 cần có sự chú ý đặc biệt trong thời gian tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.