HoangMinhchannel

HVH test lại vùng đáy tháng 2/2021

Giá lên
HOSE:HVH   CTCP DT & CONG NGHE HVC
HVH hiện tại đang có tín hiệu mua vào tương đối rõ ràng sau khi test lại vùng đáy của thời điểm tháng 2 năm nay và đang có tín hiệu bật trở lại.

Với lực breakout khỏi vùng neckline ngắn hạn (8.8). Giá dự kiến sẽ có khả năng tăng đến vùng mụcc tiêu 11.45 - 12.79.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.