cuongdongphu

HVN chạm kháng cự cứng

HOSE:HVN   TCT HANG KHONG VIET NAM
HVN hiện tại đang trạm ngưỡng hỗ trợ cứng.
Đang trong kênh giá tăng.
Mở Amibroker để xem rõ hơn về cái nhìn dài hạn. Đang restest lại ngưỡng hỗ trợ.
Buy HVN:
+ TP ngắn hạn: 46x
+ TP dài hạn: 49x
Goodluck!