cuongdongphu

HVN chạm kháng cự cứng

HOSE:HVN   TCT HANG KHONG VIET NAM
HVN hiện tại đang trạm ngưỡng hỗ trợ cứng.
Đang trong kênh giá tăng.
Mở Amibroker để xem rõ hơn về cái nhìn dài hạn. Đang restest lại ngưỡng hỗ trợ.
Buy HVN:
+ TP ngắn hạn: 46x
+ TP dài hạn: 49x
Goodluck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.