HOSE:HVN   TCT HANG KHONG VIET NAM
HVN dự báo ngày 22.12.2020 dựa vào MACD và đường xu hướng