tradewithme99

Short IBE H4

Giá xuống
BME:IBE   ACCIONES IBERDROLA
Short IBE H4
Lý do : Bẫy giá H4-H1
Nguyên nhân thứ 2: Thị trường chung giảm giá

🔥 Telegram: https://t.me/channel9xtrading
🔥 Channel thông báo: https://t.me/channel9xtrading
🔥 Quỹ MFF: https://myforexfunds.com/?wpam_id=454978
📱 Mã Coupon giảm giá MFF 👉 9Z9NUJ3K
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.