Mặc dù ICP giảm sâu nhưng ngắn hạn đã cho thấy lực tăng trở lại. ae tham khảo ý tưởng để trung bình vốn nhé,. Nếu giá phá double BOT thì cắt.
TP gần 100
TP xa 200
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.