Nhìn vào chart 4h và 1D ICP có thể đã kết thúc sóng 2 tại vùng giá 50$.
Nếu thị trường BTC ko sập dưới 43k thì ICP sẽ đi ngang vùng giá từ 50->65$.
Nếu break out 65$, ICP sẽ dễ dàng lên 74$, 97$.
Nếu break out vùng giá 50$ ICP sẽ tạo đáy mới.

Nhìn chung chart ICP sẽ theo xu hướng sóng 3.

target 1: 64$
target 2: 73$
target 3: 80$
target 4: 87$
target 5: 97$

Đây là ý kiến cá nhân. Mình ko chịu trách nhiệm gì về việc quyết định đầu tư của bạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.