phuocquangcompany

ICP (Internet computer

Giá xuống
BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
Mô hình giá vào lệnh mua ICP xu hướng bắt đáy từ 40-42

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.