vuongdq2121

ICP boy công nghệ cho kèo LONG

Giá lên
BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
ICP boy công nghệ cho kèo LONG
Entry 67K3
TP Tùy mồm
Break khỏi mây và trendline múc zô

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.