BINANCE:ICPUSDTPERP   ICP / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Gíá đã phá keylvel giảm, về vùng fibo đẹp, phản ứng tốt với keylvel fake (retest 2 lần, mô hình nhấn chìm). đù yếu tố để vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.