levanlinhepi

16/01 - ICP Short thử

Giá xuống
BINANCE:ICPUSDT.P   ICP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
ICPUSDT.P

ICP sắp hoàn thiện cú nén. Chúng ta có thể short thử.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.