jb11712

Phân tích ICP ngày 09/01/2022

BINANCE:ICPUSDTPERP   ICP / TetherUS PERPETUAL FUTURES
trend tăng.

Chờ buy.
Phân tích theo VP.

TP theo Fibo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.